|

OHAL KOMİSYONU

02.01.2017 TARİHLİ 685 SAYILI KANUNUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE KURULAN OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNUN NASIL ÇALIŞACAK? 
 
Karar Sayısı: KHK/685 Yayımlandığı Resmi Gazete : 23/01/2017    No: 29957 
 
Olağanüstü hal kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 
1. Komisyonun kuruluş amacı nedir? 
 
Anayasanın 120. maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. 
 
Türkiye, MİT krizini,17-25 Aralık süreçlerini ve 15 Temmuz 2016 tarihinde de yasa dışı, devlet içinde gizlice örgütlenen bir yapı tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini yaşadı. Bunları devlet içerisinde yuvalanmış bir paralel yapının yapmış olması söz konusu. Milletin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği, muhalefet partileri tarafından da gösterilen duyarlılık sayesinde darbe teşebbüsü önlenmiş oldu. Bu süreçten sonra devlet adına bir arındırma gerekliydi. Yeni bir darbe girişimi tehlikesi için olağanüstü hal ilan edilerek önlemler alınırken, arındırma için KHK (Kanun Hükmünde Kararname) çıkartılmıştır.  
Olayla ilgili veya ilişkili olduğu gerekçesiyle KHK ekine dayanılarak olağanüstü halle birlikte birçok kamu görevlisinin ilişiği kesildi. Zaman kaybının telafisi güç zararlar doğurma ihtimali gözetilerek disiplin işlemleri yapılamadı çünkü disiplin işlemi prosedürü uzun süreli izin ve soruşturma süreci gerektiriyordu Kararnamelerle bu yollar kısaltılmış oldu.  

FETÖ örgütü, KPSS sınav sistemi üzerinden kamuya yuvalanmalarını gerçekleştirmiştir. Bu sayede başkalarının da kamuya girmelerine engel olmuşlardır. KPSS üzerinden de yürütülen soruşturmalar vardır. Memuriyetten çıkartmaların bir kısmı onlar üzerinden gerçekleşmiştir. Benzer durumda olanlar bakımından aynı zamanda adli işlemleri de devam etmektedir.   

Bakanlıklar nezdinde kurulan kurullarla arındırma yolları arandı. Bu arındırma işlemleri terörle mücadele ile birlikte yürütülmesi zorunludur. Toplumda hem bir mağduriyet algısı hem de yeterince mücadele edilmiyor algısı var. Komisyonda yapılacak incelemelerle varsa 
mağduriyetlerin giderilerek mahrum kalınan hakların iadesinin sağlanması aynı zamanda mücadelenin sürdürülmesi amaçlamaktadır.  

2. Komisyona hangi tarihte üye ataması yapıldı? 
 
Komisyon üyelerinin ataması 16 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı. 
 
3. Komisyon hangi tarihte başvuruları almaya başlayacak? 

Komisyon 23 Temmuz 2017 tarihinden itibaren başvuruları kabul etmeye başlayacak. 
 
4. Komisyon kaç üyeden oluştu? Üyelerin seçimi nasıl oldu?  
 
Komisyon, yedi üyeden oluşmuştur. Üyelerin üçü kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından, bir üye Adalet Bakanlığının merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında çalışan hâkim ve savcılar arasından Adalet Bakanınca, bir üye mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından İçişleri Bakanınca, birer üye Yargıtay’da ve Danıştay’da görev yapan tetkik hâkimleri arasından Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenmiştir. Komisyon, kendi üyeleri arasından yapacağı seçimle bir başkan ve bir başkanvekili seçer. 
 
5. Komisyonda kararlar nasıl alınır? 

Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 
 
6. Komisyonun görev süresi ne kadardır? KHK ile öngörülen süre dolduktan sonra ihtiyaç duyulması durumunda bu süre uzatılabilecek mi? 

Komisyon, seçildiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapar. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir. 
 
Komisyonun ilk seçilen üyeleri, iki yıllık sürenin sonuna kadar görev yapar. Sürenin uzatılmasına karar verilmesi halinde yeni üyeler belirlenir. Daha önce görev yapan üyeler de yeniden görev alabilir. 
 
7. Komisyonun görevleri nedir? 
 
(1) Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen aşağıdaki işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verir: a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi. b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi. c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması. ç) Emekli personelin rütbelerinin alınması. 
 
(2) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle gerçek veya tüzel kişilerin hukuki statülerine ilişkin olarak doğrudan düzenlenen ve birinci fıkra kapsamına girmeyen işlemler de Komisyonun görev alanındadır. 
 
(3) Bu maddede belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerde yer alan ilave tedbirler ile kanun yollarının açık olduğu işlemler hakkında ayrıca başvuru yapılamaz. 
 
Kurul kararı ihraç edilenlerin hepsi Komisyon’a başvurabilecekler.  

İlişiği kesilen personel yargıya başvurmuş olsa bile Komisyon’a başvurabilirler.  

İlave tedbire bakılmadan yani kişi kurumdan çıkartıldığında, lojmandan da çıkartılmışsa Komisyon lojman kısmına bakamayacak. Kanun yollarının açık olduğu işlemler Komisyonun görev alanına girmiyor.   

8. Komisyona kimler başvurabilecek? 
 

Komisyon, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararnameler ile tesis edilen işlemlerle kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkartılan ya da ilişiği kesilen, 
 
Öğrencilikle ilişiğin kesilen,  
 
Emekliyken rütbesi alınan gerçek kişiler, 
 
Kapatılan dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları gibi tüzel kişiler,  
 
Kapatılan ve dağıtım kanalları kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri Komisyon’a başvurabileceklerdir.  
 
Komisyonun inceleme alanı genel itibarı ile FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik tesis işlemlerle ilgili olacak ama PKK ve DHKPC terör örgütüne dair önlemler çerçevesinde tesis edilen işlemlerle kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkartılan ya da ilişiği kesilenler de başvuruda bulunabileceklerdir. 
 
Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7. maddedeki usul ve süreler uygulanır. 
 
9. Komisyona başvuru nasıl olacak? Zamanaşımı, hak düşürücü süre sınırlaması olacak mı? 
 
Komisyon’a başvurular valilikler aracılığıyla yapılır. Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılanlar ya da ilişiği kesilenler, en son görev yaptıkları kuruma da başvurabilir. Kişinin bizzat kendisinin başvurması gerekmektedir. Başvuruların yazılı olarak yapılması gerekir. Çalışmalar tamamlandığında online başvuru da olabilecektir. 

 Başvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara başvurunun yapıldığı tarih olarak kabul edilir. Valilikler ve ilgili kurumlar kendilerine yapılan başvuruları gecikmeksizin Komisyon’a iletir. Mükerrer başvurular işleme alınmaz. 
 
Komisyonun başvuru almaya başladığı tarihten önce yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak başvuru alma tarihinden itibaren altmış gün içinde; bu tarihten sonra yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak ise Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren altmış gün içinde yapılmayan başvurular işleme alınmaz. 
 
Komisyona yapılan başvurular, aranan şartlara uygunluk bakımından ön incelemeye tabi tutulur. Ön inceleme sonucunda süresi içinde yapılmadığı, başvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadığı, bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına girmediği veya diğer şekil şartlarını taşımadığı tespit edilen başvurular reddedilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Komisyon tarafından belirlenir. 
 
Komisyon kamu kurumlarına daha önce yapılan başvuruları kabul edecektir. Yani valiliklere, kurumlara yapılan başvuruları süresinde yapılmış başvuru gibi kabul edecek, yeniden başvuru yapmak isteyenlerin ön şartları taşıması halinde yeni başvuruları da kabul edilecektir.   
 
10.  Komisyonun çalıma usulü nasıl olacak? Delil inceleyip tanık dinleyebilecek mi? Re’sen (kendiliğinden) delil araştırması yapabilecek mi? 
 
İncelemesini dosya üzerinden yapacak olan Komisyon’un 200 civarında uzman, raportör ve katip ile çalışması düşünülmektedir.  
 
Komisyon, soruşturmanın gizliliği ve Devlet sırlarına dair hükümler istisna olmak kaydıyla görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi yargı da dahil olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ve diğer ilgililerden talep edebilir ve söz konusu belgeleri yerinde inceleyebilir.  
 
Soruşturmanın gizliliğine ve Devlet sırlarına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri, Komisyonun görevi kapsamında ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin Komisyona göndermek veya yerinde incelenmesine imkân sağlamak zorundadır. 
 
Komisyonun sunulan delilleri inceleyebilecek. Gerekirse yeni delil sunulmasını, başvuru konusu hakkında yazılı açıklama yapılmasını isteyebilecek, ilgili kurum ve kurullardan resen belge gönderilmesi isteyebilecektir. Ancak Komisyonun tanık dinleme yetkisi yoktur.  
 
11. Kamu görevlisiyken ilişiği kesilen kişiler veya diğer kişiler ( gerçek ve tüzel ) yargı yoluna başvurmuş olsalar bile Komisyona başvurabilecekler mi? 

Komisyonun görev alanına giren konularda daha önce herhangi bir yargı merciine başvurmuş veya dava açmış olanlar için de 7. maddedeki usul ve süreler uygulanır. Yani valilik, ilgili kurum üzerinden yapılmış başvurular 60 günlük süre şartını da taşıyorsa  kabul edilebilecektir.  

12. Komisyon kararları nitelik olarak nasıl olacak? 
 
Komisyon kararları, başvurunun reddedilmesi veya kabul edilmesi şeklinde olacaktır.  

Kararların niteliği idari işlemdir. Kabuller kesin sonuç doğuran idari işlem, retler yargı denetimine tabi idari işlem. 

13. Komisyon kararlarının uygulanması nasıl olacak? 
 
Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü halinde karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu şekilde bildirilen personelin atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevler itibarıyla başka kurumlarda görevlendirilmeleri mümkün olmayanlar hariç olmak üzere daha önce istihdam edildikleri kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında eski statülerine ve unvanlarına uygun kadro ve pozisyonlara Devlet Personel Başkanlığı tarafından ikamet ettikleri il dikkate alınarak on beş gün içinde yapılır.  
 
Bu fıkra kapsamında kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerden, yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, yöneticilik görevinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar; atama teklifi gerçekleştirilen kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır.  
 
Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurunun kabulü halinde ilgili kanun hükmünde kararname hükümleri, söz konusu kurum ve kuruluş bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte söz konusu kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Buna ilişkin işlemler ilgisine göre İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 
 
14. Geçmişe yönelik hakların iadesi nasıl olacak?  

Başvuruları kabul edilenlerin açıkta veya boşta geçen sürelerinden kaynaklanan zararları özlük haklarının intibakı ve ödenmemiş maaşlarının topluca ödenmesi yoluyla telafi edilebilir. 

15. Komisyona başvuranın vefatı halinde mirasçıları başvuruyu takip edebilecekler mi? 
 
Başvuranın hakkındaki inceleme neticelenmeden vefatı halinde, hukuki yararı olan mirasçılarının mirasçılıklarını belgelendirmeleri halinde başvurunun neticelendirilmesini talep hakları vardır. Ayrıca vefat halinde herhangi bir mirasçı talebi olmasa dahi Komisyon dosyayı işlemden kaldırmayarak başvuruyu normal prosedürde inceleyerek neticelendirecektir.   

16. Komisyonun kararının başvurunun kabulü yönünde olması durumunda mirasçılar hak talebinde bulunabilecekler mi? 
 
Hak sahibi olan mirasçılarının mirasçılıklarını belgelendirmeleri şartıyla, başvuranın lehine       ( kabul ) karar verilmesi halinde mali sonucu olan bir hakkın ( maaş , kıdem tazminatı vb. ) doğması durumunda hak sahibi mirasçı, miras hukuku ilkelerine göre bu hakkın kendisine ödenmesini talep edebilecektir. 
 
17. Komisyon kararlarına karşı itiraz veya  kanun yoluna başvurma imkanı var mı? 
 
Komisyonun başvuruyu kabul kararı vermesi durumunda bu karar kesindir. Yargı denetimi veya itiraz söz konusu olamayacaktır.  
 
Ancak ret kararlarına kaşı yargı yolu açıktır. Yani ret kararlarına karşı ilgili kişilerin başvurması halinde yargı denetimi yapılabilecektir.  
 
Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilir. 
 
22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ile ( yargı mensupları ve bu meslekte sayılanlar ) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası ( yargı mensupları ve bu meslekte sayılanlar ) kapsamında meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler  , kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da dava açabilir. 
 
18. Açılacak davalarda husumet kime/kimlere yöneltilmelidir? 

Komisyon kararlarına karşı açılacak iptal davaları; 
 
a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerce en son görev yapılan kurum veya kuruluş, b) Devlet memurları ve işçiler dahil Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlarca Millî Savunma Bakanlığı, c) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatlarından çıkarılanlarca İçişleri Bakanlığı, ç) Öğrencilikle ilişiği kesilen öğrencilerce Millî Eğitim Bakanlığı, d) Kapatılan derneklerce İçişleri Bakanlığı, e) Kapatılan vakıflarca Vakıflar Genel Müdürlüğü, f) Kapatılan sendika, federasyon ve konfederasyonlarca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, g) Kapatılan özel sağlık kuruluşlarınca Sağlık Bakanlığı, ğ) Kapatılan özel öğretim kurumları, özel öğrenci yurt ve pansiyonlarınca Millî Eğitim Bakanlığı, h) Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığı, 
ı) Kapatılan özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, i) Kapatılan gazete, dergi, yayınevi, dağıtım kanalı ve haber ajanslarınca Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, j) Resen emekliye sevk edilmiş, kendi isteğiyle emekli olmuş, Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılmış ya da müstafi sayılmış olup rütbeleri alınan Emniyet Teşkilatı personelince İçişleri Bakanlığı aleyhine açılır. 
 
 
GENEL GEREKÇE 
 
15 Temmuz ihanetinin inkar edilemez ve gözden kaçırılamaz şekilde ortaya koyduğu tehdidin boyutu, özellikleri, mahiyeti bilhassa devlet kadrolarında yapılanmanın gerektirdiği acil müdahale ihtiyacı karşısında hızlı, etkili ve sonuç alıcı adımlar atılması kaçınılmaz bir zorunluluk olarak kendini göstermiştir.

Olağanüstü hal ilanına neden olan risk ve tehlikeleri bir an önce bertaraf edilerek en kısa sürede normal hale geçilebilmesi ancak olağanüstü hale yol açan sebeplere ilişkin gerekli tedbirlerin tereddüt göstermeden, güçlü ve kararlı bir iradeyle alınması ve uygulanmasıyla mümkündür. Olağanüstü hal çerçevesinde başta FETÖ/PDY olmak üzere terör örgütlerinin devlet ve toplum hayatından arındırılmasına dair tedbirler düzenlenirken de bu husus gözetilmektedir. 
 
Demokratik bir ülkede kamuda istihdam edilen görevlilerin, Devletin temeli olan Anayasa ve kanunlara sadakat ile görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanunlar çerçevesinde hareket etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda tüm devletler, kamuda gerek göreve kabul gerekse görevin devamı sürecinde kişilerde devlete yüksek sadakat kriterini aramaktadır. Esasen demokratik düzene karşı olan terör örgütü mensuplarının kamu kurumu bünyesinde bulunmaları hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve Devletin güvenliği açısından da büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 
 
Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü süreç ve karşı karşıya kaldığı çok boyutlu terör tehdidi de bu politikanın tüm terör örgütlerini kapsayacak şekilde hassasiyetle uygulanmasını gerektirmektedir.  
 
Diğer taraftan karşılaşılan tehdidin büyüklüğü ve alınması gereken tedbirlerin ivediliği terör örgütlerinin adam kazanma, terörün finansmanı ve terör propagandası gibi alanlarda legal görünümlü illegal faaliyetlerinin önlenmesini de zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple özellikle FETÖ/PDY’nin devlet kadrolarından arındırılması bağlamında öngörülen tedbirlerden bazıları doğrudan KHK’larla hayata geçirilmiştir. Bu tedbirlerden bir kısmı kişi ve kuruluşların hukuki statüleri üzerinde sonuç doğuran nitelik taşımaktadır. Ancak KHK’lar aleyhine idari yargı yoluyla bir denetim söz konusu olamayacağından bu tedbirlerden kaynaklanabilecek muhtemel mağduriyetlerin giderilmesi de olağanüstü hal çerçevesinde yine KHK’larla sağlanmaktadır. Örnekleri görüldüğü üzere kamu görevinden çıkarılan kişiler ile kapatılan kurum ve kuruluşlardan incelemeler sonucunda haklarındaki yaptırımlara son verilmesi uygun görülenler hakkında yine KHK’lar yoluyla işlem tesis edilmektedir.  
 
Ancak ülkemizde normalleşmenin sağlanmasıyla birlikte söz konusu tedbirlere karşı olağan dönemde takip edilebilecek bir hak arama yolunun tesis edilmesinin gerekeceği ortadadır. Bu ihtiyaçtan hareketle hazırlanan KHK ile olağanüstü hal KHK’larıyla yürürlüğe konulan ve yargı yolu kapalı işlemlere karşı özel bir idari komisyon oluşturulması, komisyonun oluşumu, görev, yetki ve başvuru usullerinin belirlenmesi ve bu komisyonunun kararlarının da yargı denetimine açık olması esasında bir düzenlemeye gidilmesi öngörülmüştür. Böylece olağanüstü hal kapsamında tesis edilen tüm işlemlere karşı denetim yolu açılmış olacaktır.  
 
Türkiye, demokrasisini yine demokrasi içinde kalarak korumakta, sorunlarını hukuk devleti prensipleri çerçevesinde çözmekte kararlıdır. Ülkemiz herkesin hak arama hürriyetine sahip olduğu, kişi ve kuruluşların haklarında sonuç doğuran tüm işlem ve eylemlere karşı idari ve yargısal denetim mekanizmalarına başvurabildiği bir ülke konumundadır. Olağanüstü hal kapsamında darbe ve terör tehdidine karşı alınan tedbirler de zaten Türkiye’nin böyle bir ülke olarak kalabilmesi amacıyla alınmış ve alınmaya devam edecektir. 
 
Hazırlayanlar:  Hatice UÇUM; Avukat, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Burcu YILDIRIM; Siyaset Bilimci, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Üyesi 

İlgili Haberler
  • Kadın Kolları
  • Gençlik Kolları
  • AKIM
  • Yaşlılar Koordinasyon Merkezi
  • Engelliler Koordinasyon Merkezi
  • Akparti Siyaset Akademisi
  • Kütüphane
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi : Söğütözü Caddesi No : 6 Çankaya / ANKARA . Tel: 0312 204 50 00 (Pbx) Faks : 0312 204 50 44