Sayfa başına dön

AK Parti Büyükşehir Yasası

Yasanın Amacı

Anayasanın temel düzenlemeleri çerçevesinde yönetim sistemimiz temel olarak “merkezi ve mahalli idare” biçiminde ele alınmaktadır. Bu iki ana eksenden birini
oluşturan  yerel yönetimler, yerel ve ortak nitelikteki kamu hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu anayasal kurumlardır ve yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
yapılandırılmışlardır.

Bu çerçevede yönetim, planlama ve koordinasyon  açısından belediye sınırı mülki sınıra genişletildiğinde en geniş ölçekte hizmet üretebilecek güçlü bir yapı hedeflenmiştir. Büyükşehir alanında sunulan hizmetlerin tek merkezden yürütülmesiyle ortaya çıkan ölçek ekonomileri sayesinde hizmetlerde etkinlik, koordinasyon ve kalite  yükselecek, daha az kaynakla daha çok ve daha kaliteli hizmet sunulması mümkün hale gelebilecektir.

Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda denilebilir ki, amaç; hizmet siyasetinin, dolayısıyla çağdaş belediyecilik anlayışının gerekliliği olan en yüksek verimlilikle, hızlı ve kaliteli hizmet bütünlüğünün sağlanmasıdır.


Yönetimde Yerindenlik

Avrupa Konseyi üyesi ülkeler için Avrupa çapında demokratik yerel yönetim ilkelerini ortaya koyan tek yasal doküman Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır.
Türkiye’nin de imzası bulunan bu şartta  Yerindenlik- yerellik- (subsidiarity) özel bir öneme sahiptir ve şöyle özetlenebilir:

Yerellik, öncelikle bir güç dağılımı ilkesidir. Buna göre toplum hiyerarşik olarak yapılanmış ağ ve kurumlardan oluşmaktadır. Her bir kurumun kendine has işlevleri ve sorumlulukları bulunur. Bir üst düzey yapılanma, gerekmedikçe alt düzeydeki kurumun işleyişine müdahale etmemelidir. Üst düzeydeki kurumlar alt düzeydekilere ancak görev yerine getirilemediğinde ya da acil ve gerekli durumlarda müdahale edebilir. Bu yüzden karar alıcı organlar mümkün olduğunca alt düzeyde bulunmalıdır. İlke “aşağıdan yukarı” bir yaklaşımı benimsediğinden esas olan alt düzey, yani yerel yönetimlerdir.

Hem Avrupa Birliği kurumları hem de Avrupa Konseyi’nin büyük önem atfettiği yerindenlik -yerellik- subsidiarity prensip olarak; hizmetin en yakın yönetim
birimi tarafından verilmesi ilkesidir ve yerel yönetimlere daha çok yetki aktarılarak özerkliklerinin arttırılmasını öngörmektedir.

YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASININ SAĞLAYACAĞI İMKANLAR

Belediye Gelirlerinin Artması:

Mevcut durumda büyükşehir belediye sınırları içinde toplanan GBVG’nin (Genel Bütçe Vergi Gelirleri) %5’i büyükşehre verilirken, Yeni Büyükşehir Yasası’nın getirdiği düzenlemeyle bu miktar il genelinde toplanan GBVG’nin %6’sına çıkmaktadır.

Diğer taraftan mevcut durumda Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %2.5’i nüfus esasına göre büyükşehir ilçe belediyeleri payı olarak ayrılırken, Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’yla yapılan düzenlemeye göre Türkiye genelinde toplanan GBVG’den büyükşehir içindeki ilçe belediyelerine ayrılan bu pay %4.5’e çıkartılmaktadır.

Yeni Büyükşehir Belediye Yasası’yla büyükşehirlere sağlanan ek gelirin hizmet kalitesinin arttırılmasına önemli bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.

Yeni Büyükşehir Yasası’nın getirdiği düzenlemeye göre büyükşehirlerin gelirlerindeki artışlar şöyle gerçekleşmektedir:


Belediye Hizmetlerinden Yararlanma:

Maddi imkanı, dolayısıyla her türlü donanımı arttırılan belediyelerin kendilerine devredilen İl Özel İdare varlığıyla daha da zengin hizmet imkanlarına kavuşması doğaldır.

Bu durumda hizmetin uzmanlığa sahip birimlerce görülmesi kalitenin arttırılmasında büyük rol oynayacaktır. İmkanların ve uzmanların birleştirilmesi, hızlı hizmet imkanına kavuşmayı sağlayacağı gibi hizmet bütünlüğü açısından da insanımızın lehine bir durum ortaya çıkaracaktır


İmar Bütünlüğü:

Mimari, bir medeniyetin nesilden nesile taşınabilecek en önemli ayırt edici unsurlarından biridir. Günümüzde maalesef yıllardır sürdürülen anlayışın daha doğrusu anlayışsızlığın eseri olarak farklı iklimlere sahip olmalarına rağmen, şehirlerimiz birbirine benzemekte hemen hemen her yerde estetikten ve medeniyetten uzak bir yapılaşma ortaya çıkmaktadır. Kültürel mirasımıza uygun, İklimlerle dövüşmeyen bir mimari anlayışın şehirlerimize hakim olabilmesi için bir imar bütünlüğüne ihtiyaç duyulmaktaydı. Büyükşehir Yasası’yla bu bütünlük büyük ölçüde sağlanacak, ilçe belediyeleri üst ölçekli planlar için Ankara’nın kapısını aşındırmadan, çok yakınındaki büyükşehir belediyesi ile sorununu çözecek, planlama ve uygulama yeni ve uzman bir anlayışla bir bütünlük içinde değerlendirilecektir.

Yeni Büyükşehir Yasası Hakkında İleri Sürülen İddialar ve Tereddütler

Yeni Büyükşehir Yasası kamuoyunun gündemine geldiği andan itibaren muhalefet parti temsilcileri ve bazı medya mensupları başta olmak üzere niyet okumaya
varan çeşitli iddialar ileri sürüldü. Çeşitli amaçlarla ileri sürülen bu iddiaların yanında gerçekten konuya vakıf olamamaktan kaynaklanan bazı tereddütler de yer alıyordu. Ak Parti’nin, hizmet siyasetini benimseyen insan odaklı icraatı göz önünde bulundurulduğunda bu iddiaların istisnasız tamamının temelsiz, tereddütlerin yersiz olduğu kendiliğinden anlaşılacaktır. Farklı medya mecraları ve gruplarınca da doğal olarak sürekli gündemde tutulan, kamuoyunu yönlendirmeye yönelik bu iddiaları ve yasanın henüz tam olarak bilinememesinden kaynaklanan tereddütleri başlıklar halinde ele alalım.


Büyükşehir Belediye Yasası Türkiye’yi Federalizme mi Götürüyor?

Biz, insanımıza odaklanmış hizmet siyasetine inanan Ak Partililer olarak, Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da defalarca vurguladığı gibi, etnik, dinsel ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedik. İnsanımıza hizmeti bir lütuf değil, bir zorunluluk bildik. Memleketimizin hangi yöresinden olursa olsun insanımıza efendi değil, hizmetkar olacağımıza söz verdik. Bu anlayış ve kararlılıkla hizmeti bir lütuf değil bir hak olarak gördük. Memleketimizin her köşesinin ve milletimizin her ferdinin hizmeti hak ettiğine inandık. Bu inançla hem insanımıza hizmet götürmeye gayret ettik hem de imzaladığımız uluslar arası anlaşmaların gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmeye azami özen gösterdik. Biz bu anlayışla hizmet edebilmek amacıyla yasal düzenlemeler yaparken, maalesef çoğu kez engellemelerle karşı karşıya kaldık. Son Büyükşehir Yasası için söylenen muhalif sözleri ve gösterilen tavırları daha önce de gördük. 2004 yılında çıkan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda İstanbul ve Kocaeli’nde belediye hizmetleri il mülki sınırlarına genişletilirken ve 2006 yılında Kalkınma Ajansları oluşturulurken de federalizm suçlamalarıyla karşılaştık. Oysa amaç her zaman olduğu gibi, hizmet siyaseti anlayışımız gereği yalnızca hizmeti daha verimli ve daha kaliteli hale getirmekti.

Bilindiği gibi, nüfusun esas alındığı yeni düzenlemeye göre daha önce başarıyla hayata geçirilmiş İstanbul ve Kocaeli örneklerinde olduğu gibi, belediye hizmeti sınırları mülki idare sınırlarına genişletilmiş, nüfusu 750.000 üzeri her ilimiz büyükşehir yapılarak, insanımıza daha hızlı, kaliteli ve verimli hizmet sağlama imkanına kavuşturulmuştur. İstanbul ve Kocaeli nasıl federatif bir talepte bulunmamışsa hiçbir ilimizin de böyle bir talepte bulunmayacağı muhakkaktır. Korku ve vehimle hizmet üretilemez, dahası hizmetten hiç kimse yoksun bırakılamaz. Unutulmamalı ki, yeni yasal düzenlemeyle söz konusu olan yalnızca belediye hizmetidir. Bu durumun siyaseten görmezden gelinerek göz ardı edilmeye çalışılması beyhude çabadır. İnsanımızın huzuru için güvenlik ve denetim mekanizmaları memleketimizin her köşesinde hiçbir endişeye yol açmayacak şekilde yerli yerindedir. Biz hiçbir zaman etnik, dinsel ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız ve gücümüzün yettiği ölçüde de yaptırmayacağız.


Belde Belediyelerinin Kaldırılması veya Bir Yerleşimin Belediye Sınırlarına Dahil Edilmesi Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartına Göre Referandum Gerektiriyor mu?


Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 5. Maddesi aynen şöyledir:
“Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik yapılamaz”

Görüldüğü gibi AYYÖŞ yerel yönetimlerin sınır değişikliklerinde zorunlu bir referandumu değil, yürürlükteki mevzuatı ve mümkünse ibaresini kullanarak da mevzuatın elverdiği imkanları işaret etmektedir.  


Sınırları Genişleyen Büyükşehir Belediyeleri Merkezden Uzak Yerlere Hizmet Götürebilecek mi?

Bu, ya kasıtlı ya da gerçekten bilinemediği için en çok istismar edilen konulardan biridir. Her şeyden önce bilinmelidir ki, büyükşehir belediyeleri hizmet alanı içine
giren ücra yerlere şehir merkezinden hizmet götürmeye çalışmayacaktır, hizmet gerektirdiğinde bu da mümkündür, ama burada unutulmaması gereken İl Özel İdare lerinin her türlü imkanının büyükşehirlere devredilecek olmasıdır. Hizmet köylere ve ücra yerlere bugüne kadar nasıl götürülüyorsa bundan sonra da üstelik büyükşehir belediyesinin de güçlendirilmiş bütçeleri ve imkanları eklenerek götürülecektir. Böylece bugüne kadar valiliklerce verilmeye çalışılan, ama aslında belediye hizmeti olan tüm işler bu alanda uzmanlaşmış belediyeler eliyle görülecektir. Ayrıca belediyeler bu işleri görürken seçilme sorumluluğuyla da hareket edeceklerinden daha kaliteli hizmetin insanımıza sağlanması kaçınılmaz olacaktır.


Büyükşehir Sınırları İçinde kalan Köy Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılmasıyla Köye Bağışlanmış Mülklerin Durumu Ne Olacak?


Yeni Yasa’nın “Çeşitli Hükümler” başlığı altındaki 3.maddesinin 4.fıkrası şöyledir:
“Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum
veya kuruluş, bu taşınır veya taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Diğer bağış ve yardımlar hakkında 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.


Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlerde Tarım Arazileri, Çayır, Mera, Hayvancılık vb. Yeni Büyükşehir Yasasıyla Kaldırılıyor mu?

Yeni Büyükşehir Yasasıyla orman köyleri ve orman köylüsüne tanınan hak, sorumluluk ve imtiyazların orman köyü iken mahalleye dönüşen yerler için devam edeceği şeklinde düzenlenmiştir. Aynı şekilde ilçe belediyesine katılarak mahalleye dönüşen köy, köy bağlısı ve belediyelerce kullanılan mera, yaylak, kışlak gibi yerlerden bu mahalle sakinleri ve varsa diğer hak sahiplerinin 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri çerçevesinde yararlanmaya devam edeceği hüküm altına alınmaktadır.

Bu Yasadan Önceki Yasayla Büyükşehir Sınırlarına Girerek Köyden Mahalleye Dönüşen Yerler, Bu Yasayla Köyden Mahalleye Dönüştürülen Yerlere Getirilen İmkanlardan Yararlanabilecek mi?

Bu yasadan önceki yasayla köyden mahalleye dönüştürülen yerler de aynı şekilde Yeni Yasa’nın köyden mahalleye dönüştürdüğü yerlere getirdiği imkanlardan
yararlanabilecektir.


Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Emlak Vergisi, Harç, katılım payı gibi kalemler Vatandaşa Ek Bir Yük Getirecek mi?

Yeni Büyükşehir Yasası’na göre tüzel kişiliği kaldırılan köylerde 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nca alınması gereken vergi, harç ve katılım payları 5 yıl süreyle alınmayacaktır.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Altyapı Eksikliğinin Giderilmesi İçin Herhangi Bir Kaynak Ayrılıyor mu?

Köyden mahalleye dönüşen yerlerin altyapı hizmetleri için belediye ve bağlı idarelere yatırım bütçelerinin ’unu 10 yıl süreyle ayırma zorunluluğu getirilerek bu yerlerde etkin hizmet sağlanması için tedbir alınmıştır.


Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İçme ve Kullanma Suyu Ücretleri Alınacak mı?

Yeni Büyükşehir Yasası'na göre köyden mahalleye dönüşen yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin 5 yıl süreyle en düşük tarifenin %'ini geçmeyecek şekilde belirleneceği, bu yerlerdeki yeni yapılaşmalarda mahalle sakinleri lehinde kolaylıklar sağlanacağı yönünde düzenleme bulunmaktadır.


Büyükşehir Sınırlarına Giren ve Mahalleye Dönüşen Beldelerde Su, kanalizasyon Gibi Hizmetler Nasıl Verilecek? Su Ücreti Yatırmak İçin Kent Merkezine mi Gidilecek?

Büyükşehir sınırları içinde su ve kanalizasyon hizmetleri büyükşehir belediyesinin sorumluluğu altındadır. Bu durumda büyükşehirlerde tüzel kişiliği mahalleye dönüşen beldeler, bağlandığı ilçe belediyesinde büyükşehir belediyesi tarafından açılacak olan irtibat ve hizmet büroları aracılığıyla hizmet alabileceklerdir. Ücret ödeme konusu PTT, tahsil vezneleri ve anlaşmalı banka şubeleri vasıtasıyla çözüme kavuşturulacaktır.

Özellikle Turizm Beldeleri Belediye Hizmetleri Açısından Yeni Büyükşehir Yasasından Olumsuz mu Etkilenecek?

Yeni Büyükşehir Yasası belediye hizmetleri açısından belki de en çok turizm beldelerine sağlıklı hizmet gitmesine katkı sağlayacaktır. Kış nüfusu ile yaz nüfusu arasında kıyaslanamayacak farklar bulunan belde belediyelerimizin kış nüfusuna göre aldıkları gelirle yaz aylarında en az birkaç misli nüfusa hizmet etmesi ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla belediye hizmetleri veremeyecekleri aşikar olduğu halde bu uygulamaya devam edilmesi talihsizlikti. Yeni Büyükşehir Yasası belde belediyelerini kaldırarak planlama ve uygulamanın bütünlüklü bir hizmet anlayışıyla ve daha geniş imkanlarla ilçe ve büyükşehir belediyeleri tarafından hayata geçirilmesine imkan tanımaktadır.


Büyükşehir Belediye Sınırları İçine Alınan Tüm Birimler Yönetimin Belirlenmesinde Etkili Olabilecek mi?

Her şeyden önce Yeni Yasayla hizmette öne alınan anlayış, seçilmiş insanın seçmene karşı sorumluluğu olacaktır. Seçmen yönetişim de denen kendi yöresiyle ilgili her türlü düzenlemeye en etkin şekilde söz sahibi olarak katılacaktır. Daha önceleri yalnızca İl Genel Meclisi Üyesi seçen hatta çoğunlukla kimi seçtiğini bile tam olarak bilemeyen seçmen Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra, birinci kademeden başlayarak, muhtarını, ilçe belediye meclisini,  ilçe belediye başkanını ve büyükşehir belediye başkanını seçecektir. Böylece yalnızca kendi yakın çevresinin değil, bağlı bulunduğu ilçenin, dahası büyükşehrin bile düzenlenmesinde söz sahibi olabilecektir.

BÜYÜKŞEHİR YASASININ GETİRDİĞİ YENİLİK VE İMKANLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

Yeni Bir İlçe Belediyesi Kurulabilmesinin Kriteri Nedir?

Yeni bir ilçe belediyesi kurulabilmesi için nüfus kriteri bulunmaktadır. Bu nüfus asgari 20.000 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte her türlü ilçe oluşumu için yeni bir yasal düzenlemenin gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Beldelerin Komşu Oldukları İl İlçe veya Beldelere Katılabilmesi Mümkün mü?

Köye dönüşen beldelerin komşu oldukları il, ilçe ve nüfusu 2000’in üzerindeki belde belediyelerine, belediye meclisi kararı ile mahalle olarak katılmaları 30.06.2013 tarihine kadar mümkündür.


Nüfusu 2000’in Altına düştüğü İçin Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Köye Dönüşen Belediyelerin Yeniden Belediye Olabilmeleri Mümkün mü?

Yeni düzenlemeye göre belde olarak yeni bir belediye kurabilmek için gerekli olan nüfus 5000’dir. Bu kriter sağlandığında 3’lü kararname ile yeni bir belediye kurmak mümkün olabilecektir. Bu arada,kurulacak belediyeye 5 km’den daha yakın mesafede bir belediye bulunmaması ve kurulacak belediyeye katılacak yerlerin de 5 km’den uzakta olmaması gerekmektedir.

Büyükşehir Sınırları İçinde Kalan Köyler, Beldeler ve İlçeler Mevcut Statülerini Ne Zamana Kadar Sürdürecek?

Mevcut köy veya belde belediyelerinin tüzel kişiliği ilk mahalli idareler seçimine kadar devam edecektir. Mevcut il ve ilçe belediyeleri de halihazır statülerini ilk mahalli idareler seçimine kadar sürdürecektir. Belediyelerin bu yasayla sorumluluk alanlarına giren yerleşim yerlerine seçimden önce hizmet götürebilmesine imkan sağlanmaktadır.


Yeni Kurulan İlçe Belediyelerine Merkezi Bütçeden Herhangi Bir İlave Kaynak Aktarılacak mı?

Yeni kurulan ilçe belediyelerine merkezi bütçe yedek ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBV Gelirlerinden alacakları aylık payın 3 katı kadar ilave kaynak aktarılacaktır.


Afet Riski Açısından Can ve Mal Güvenliği İçin Tehlike Oluşturan Binaları Yıkma ve Tahliye Etme Görevi Hangi Belediyelere Aittir?

Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak büyükşehir ilçe belediyelerinin sorumluluğuna verilmiştir.
Bu konularda ilçe belediyelerinin her türlü yardım talebi büyükşehir belediyelerince karşılanacaktır.

Belediyelerin Tarım ve Hayvancılığın Geliştirilmesine Katkıları Söz Konusu mu?

Yeni yasayla büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilme imkanı getirilmektedir. Mera, yaylak, kışlak gibi tarımsal amaçlı kullanımlar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynen devam edecektir.


Yeni Yasayla Belediyelerin Mabetlere Yardım Yapabilmesi Mümkün mü?

Yeni yasada belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı ve onarımını karşılayabilmeleri konusunda yetkiler tanınmış, mabetlerin içme ve kullanma suyunu ücretsiz veya indirimli şekilde verebilmeleri mümkün hale getirilmiştir.

Büyükşehir Belediyeleri Sorumluluk Alanına Giren Hizmetlerde İlçe Belediyelerine Yetki Devrinde Bulunabilecek mi?

Büyükşehir belediyeleri bazı görevlerini meclis kararıyla ilçe belediyelerine devredebilecek veya ilçe belediyeleriyle birlikte yapabilecektir. Büyükşehir belediyelerinin ilçe belediyelerine yetki devri yapabileceği veya birlikte yürütebileceği görevler şunlardır:

Otopark yapmak ve işletmek, Otogar yapmak ve işletmek, Adres ve numaralandırma işlemleri, Mezarlıklar tesis etmek ve işletmek, Toptancı halleri yapmak ve işletmek, Mezbaha yapmak ve işletmek, Ana caddelerin temizlik hizmetlerini yapmak.


Büyükşehir Belediyeleri Yurtiçi ve Yurtdışında Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Hareket Ederek Hizmet ve Proje üretebilecek mi?

Yeni yasada büyükşehir belediyelerine kanunla verilen görevlerle sınırlı olarak, yurtiçi ve yurtdışında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum örgütleriyle birlikte
ortak hizmetler ve projelerle ilgili harcama yapma imkanı getirilmektedir.

Büyükşehir Belediyelerinin Otopark, Büfe ve Çay Bahçelerinin İşletmelerini 3. Kişilere Devri Mümkün mü? Nasıl?

Büyükşehir belediyelerinin şirketlerine ihalesiz verdiği otopark, büfe ve çay bahçelerinin üçüncü kişilere devri mümkündür. Devir işlemlerinin Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olarak yapılması yeni yasada düzenlenmiştir


İlçe Belediyeleri Otopark Gelirleriyle İlgili Nasıl Bir Yükümlülüğe Sahiptir? Otopark Gelirleri Başka Bir Kaleme Aktarılabilir mi?

İmar mevzuatı uyarınca ilçe belediyelerinin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, tahsil tarihinden itibaren 45 gün içinde büyükşehir belediyelerine aktarılması ve büyükşehir belediyelerince bu gelirlerin yalnızca otoparkların inşasında kullanılması söz konusudur.

Köyden Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerini İlçe Merkezlerine Bağlayan Yolların Yapım ve Bakımı Hangi Belediyeye Ait Olacaktır?

Yeni Yasayla köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini ilçe merkezlerine bağlayan yolların yapım ve bakımı büyükşehir belediyelerine verilmiştir. Yerleşim merkezi ile ilgili yolların sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir.


Yeni Yasayla Ulaşım Koordinasyon Merkezinin Oluşturulmasında Değişiklik Olacak mı?

UKOME olarak bilinen Ulaşım Koordinasyon Merkezlerine Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun görevlendireceği ilgili oda temsilcisi üye olarak katılabilecektir.


Yeni Yasaya Göre Maliye Hazinesine Devredilen Taşınmazların Durumu Nedir?

Maliye hazinesine devredilen taşınmazlar Yeni Büyükşehir Yasası’nın yayımlandığı tarih itibariyle kullanılmakta olan kurumlara tahsis edilmiş sayılacaktır.

Büyükşehir Olan İllerde İl Özel İdareleri, Belediye ve Köylerin Personel, Taşınır ve Taşınmazlarının Devir İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilecek, Bu İşlemler Ne Zaman Tamamlanacak?

Kaldırılan il özel idaresi, belediye ve köylerin personel, taşınır ve taşınmaz malları ile hak alacak ve borçlarının ilgisine göre devrini yapmak, belediye ve il özel idarelerinde oluşan istihdam fazlası personeli tespit etmek üzere, illerde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon, vali yardımcısının başkanlığında ilgili belediye başkanlarının ve valinin uygun göreceği kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacaktır. Komisyona
yardımcı olmak üzere, valinin görevlendirmesiyle alt komisyonlar da kurulabilecektir. Komisyonlarca paylaştırma ve devir işlemleri seçimden önce tamamlanacak,
devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibariyle uygulanacaktır.


Büyükşehir Olan İllerde Paylaştırma ve Devir İşlemlerinden Sonra İhtiyaç Fazlası Personelin Durumu Ne Olacak?

Devirler sonrasında bir tek kadrolu (işçi ve memur) ve sözleşmeli personelin işine son verilmeyecektir. Ayrıca bu personel özlük haklarıyla birlikte yeni kurumlarına
nakledilecektir.

Kapanan Belediyelerdeki Personelin Alamadıkları Alacakları Ne Olacak?

Personelin bu alacakları devroldukları belediyelerce ödenecektir.

 


Nüfusu İtibariyle Köye Dönüşen Belde Belediyelerinin Personel, Taşınır ve Taşınmazları Nereye Devredilecek?

Nüfusu 2000’in altında kaldığı için kapanarak köye dönüşen belediyelerin sahip olduğu personel, taşınır ve taşınmazları ile hak alacak ve borçları il özel idarelerine devredilecektir. Ancak köy halkının ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmazlar Komisyon kararıyla köy tüzel kişiliğine bırakılacaktır.

Köye Dönüşen Belde Belediyelerine Verilen Paylarla İlgili Nasıl Bir Düzenleme Getirilmektedir?

Köye dönüşen belediyeler için 5779 sayılı kanun uyarınca verilen paylar, 5 yıl süreyle ilgili il özel idarelerine gönderilmeye devam edecektir. İlbank A.Ş tarafından söz konusu belediyelerin kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçları bu paydan karşılanacaktır.


Büyükşehire Dönüştürülen İllerin Taşınır, Taşınmaz Malları ve Personeli Hakkında Nasıl Bir İşlem Tesis Edilecektir?

Büyükşehire dönüştürülen il belediyelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile personeli büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluş ve ilçe belediyesi arasında Komisyonca paylaştırılacaktır.

Yeni Yasayla Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Belediyelerce Yürütülen Hizmetlerde İstihdam Edilen Personelin, Taşınır ve Taşınmaz Malların Paylaştırılması Nasıl Gerçekleştirilecek?

Yeni Yasayla birlikte büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce daha önce yürütülen; su ve kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım ve toplu taşıma, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerinde istihdam edilen personel, bu hizmetlerle ilgili her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçlar Komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacaktır.


Kadın ve Çocuklar İçin Konukevi Açma Zorunluluğu Hangi Belediyeler İçin Söz Konusudur?

Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelere kadınlar ve çocuklar için konukevleri açma zorunluluğu getirilmektedir.


Büyükşehir Yasasında Baz İstasyonlarıyla İlgili Yeni Bir Düzenleme Getiriliyor mu?

Yeni Yasayla belediyelere baz istasyonlarına ücreti karşılığında yer seçim belgesi düzenleme yetkisi verilmektedir.

Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Yerine Nasıl Bir Düzenleme Getiriliyor?

Yeni Yasaya göre büyükşehir sınırları içinde köy bulunmayacağından, daha önce bu birliklerin yürüttüğü hizmetler bağlı belediyelerce sürdürülecektir. Büyükşehirlerin dışında kalan illerde söz konusu birlikler hizmetlerini daha önce olduğu gibi sürdüreceklerdir.


Köylere Hizmet Götürme Birlikleri Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeyecek mi?

Yeni yasada köylere hizmet götürme birlikleri de diğer kamu kurumları gibi motorlu taşıtlar vergisinden muafiyet kapsamına alınmaktadır.

Yeni Düzenlemeye Göre Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının Durumu Ne Olacak?

Büyükşehir olan illerde tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edecekler. Bu yerler için ihtiyaç olması halinde aynı usulle yeni görevlendirmeler yapılabilecektir.


Merkezi İdarenin Yürüttüğü İşlerle İlgili Olarak Büyükşehirlerde Nasıl Bir Görev Dağılımı Gerçekleşecektir?

Merkezi idarenin yürüttüğü işlerle ilgili; hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak, kaynakların yerinde kullanımını sağlamak, hizmette aksamalara engel olmak, denetim alanındaki boşluğu doldurmak, rehberlik etmek, afet ve acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere büyükşehir belediyesi bulunan 29 ilde valilik bünyesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurulacaktır. Büyükşehirlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilik bünyesinde 112 Acil Çağrı Merkezi kurulabilmesi imkanı yeni yasayla sağlanmaktadır.

Sulama Kooperatiflerinin Durumu Ne Olacak?

Sulama kooperatifleri yeni yasal düzenlemeye göre de mevcudiyetini korumaktadır


Altyapı Birlikleri Kapatılacak mı?

Yeni Yasayla tüzel kişiliği kaldırılan belediye, il özel idaresi ve köylerden oluşan birliklerle, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren amaçları ortadan kalkacak
olan mahalli idare birlikleri tüzüklerindeki hükümlere göre seçimlere kadar tasfiye edilir. Bu birliklerden üyeleri arasında tüzel kişiliği kaldırılmayan ve amaçları devam eden yerel yönetimler varsa, tüzüklerine göre, kalan üyelerle birlikler hizmetlerine devam eder.


Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerde İtfaiye Hizmetleri Nasıl Verilecek?

Büyükşehir olan illerde itfaiye hizmetleri ilin tamamında büyükşehir belediyeleri tarafından verilecektir. Büyükşehir belediyeleri bu hizmeti aksatmadan görebilmek için ihtiyaç duyulan en yakın hizmet noktalarında yeni itfaiye birimleri oluşturacak.


Park, Bahçe, Bakım Onarım Hizmetleri Hangi Birim Tarafından Yürütülecek?

İlçe belediyesinin sınırları içinde kalan park, bahçe bakım ve onarım hizmetleri bugüne kadar olduğu gibi yine ilçe belediyeleri tarafından verilecek. Ancak büyük parkların bakım ve onarımı büyükşehir belediyesi tarafından yürütülecek.


Mezarlık Hizmetleri Hangi Birim Tarafından Verilecek?

Mezarlıklar tesis etmek ve işletmek büyükşehir belediyelerinin görevi olacak. Ancak defin işlemlerini ilçe belediyesi de yapabilecek.


Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde İmar ve İşletme Ruhsatı Sorunu Nasıl Çözülecek?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeyle mahalleye dönüşen köylerde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilen, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bu yerlerde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim yeri halkı tarafından kurulan ve işletilen kooperatifler işletme ruhsatı almış sayılır. Bu işletmelerin bulunduğu binalar ile konutlardan, bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar bitirilmiş olanlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine
uygun yapıldığı tespit edilenler ruhsatlandırılmış sayılır. Ayrıca, bu yapılar elektrik, su ve bunun gibi kamu hizmetlerinden yararlandırılır.


Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Su ve Elektrik Abonelikleri İptal Edilecek mi?

Mevcut abonelikler devam edecek. Bu yerlerde yeni su ve elektrik aboneliklerinin kurulmasına engel bir durum söz konusu değildir.


Yol, Kanalizasyon ve Su Harcamalarına Katılım Payı Nasıl Uygulanacak?

Yeni Yasada belediyelerce yol harcamalarına katılma payının alınıp alınmayacağı konusu belediye meclisinin yetkisine bırakılmaktadır. Su ve kanalizasyon katılım payı daha önce olduğu gibi alınmaya devam edilecektir.


Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Yeni Konut Yapımı İçin Belediyelerden Ücretsiz Tip Proje Hizmeti Alınabilecek mi?

İlçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin talep etmeleri halinde büyükşehir belediyeleri yörenin geleneksel, kültürel ve mimari özelliklerine uygun tip mimari projeler yapar veya yaptırır. Bu projeler ilgili belediyesince başvuru sahiplerine ücretsiz verilir ve uygulaması denetlenir.


Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerde Seçmenler Kimleri Seçmek İçin Oy Verecek?

Söz konusu yerlerde seçmenler; mahalle muhtarı ve ihtiyar heyeti seçimi, İlçe belediye meclis üyeleri seçimi, İlçe belediye başkanı seçimi ve büyükşehir belediye başkanı için oy kullanacak.


Büyükşehirlerde Yeni İlçe Kurulabilecek mi? Nasıl?

Büyükşehirlerde ilçe kurulabilmesi için, kurulacak ilçenin nüfusu en az 20.000 olmalıdır. Bununla birlikte büyükşehirde, ilçe olmak için doğal olarak bir ilçeden ayrılmak gerekecektir. Bu durumda ayrılmak istenilen ilçe nüfusu 100.000’in altına düşmemelidir. Birkaç ilçeden alınan nüfusla 20.000’i tamamlayarak ilçe olmak isteyen yerler ayrıldıkları hiçbir ilçenin nüfusunu da 100.000’in altına düşürmemelidir. Bütün bu prensip ve gerekliliklerin yanında ilçe kurulabilmesinin yeni bir kanunla mümkün olabileceği unutulmamalıdır.


Büyükşehir İle İlçe Belediyesi veya İlçe belediyeleri Arasındaki İhtilaflarda Hangi Kurum Yetkili Olacak?

Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri veya ilçe belediyelerinin kendi aralarında hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili ihtilaf çıkması durumunda, büyükşehir belediye meclisi yönlendirici ve düzenleyici kararlar almaya ve gerekli koordinasyonu sağlamaya yetkili kılınmıştır.


Belediyeler Amatör Spor Kulüplerine Destek Olabilir mi? Gençleri Spora Teşvik Etmek Amacıyla Spor Malzemesi Verebilir mi?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre Belediyeler amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım da bulunabilir. Gençleri spora teşvik etmek amacıyla spor malzemesi dağıtabilir. Uluslararası müsabakalarda üstün başarı gösteren sporcuların yanında çalıştırıcılarına ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren öğrencilere ödül verebilir.


Nüfusu 500’ün Altında Kalan Köylerimizin Tüzel Kişiliği Kaldırılacak mı? Yeni Mahalleler Kurulabilir mi?

Yeni Yasa ile büyükşehir dışında kalan 52 ilde köy tüzel kişilikleri aynı şekilde korunuyor. Büyükşehirlerdeki köylerin tüzel kişilikleri nüfusa bakılmaksızın mahalleye dönüştürülüyor. Dolayısıyla bugün mevcut olan toplam 53382 muhtarlık sayısı aynen korunuyor.

Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra yeni mahalle kurulabilmesi için nüfus şartı aranıyor. Nüfusu 500’den aşağı olmamak üzere belediye meclisi kararıyla mahalle kurulabilmesine imkan tanınıyor.


Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 İlde Tüzel Kişilikleri Devam Eden Özel İdarelerde Encümen Üyelerinin Sayısı Azalıyor mu?

Atanmış ve seçilmiş üyeler 2’şer azaltılıyor. 11’den 7’ye düşürülüyor..


Büyükşehirlerin Dışında Kalan 52 ilde Tüzel Kişilikleri Devam Eden İl Özel İdarelerinde Denetim Komisyonları Dışarıdan Uzman Personel Çalıştırabilecek mi?

Belediyelerdeki denetim komisyonları gibi özel idarelerdeki denetim komisyonları da dışarıdan uzman çalıştırabileceklerdir.


Büyükşehirlerde Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Sadece Nüfus Kriterine Göre mi Pay Verilecek?

Yeni düzenlemeyle nüfus kriteri yanında yüzölçümü kriteri de dikkate alınarak Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden belediyelere pay verilecektir.


Küçük Belediyelere Verilen Denkleştirme Ödeneği Devam Edecek mi?

Nüfusu 10.000’nin altında olan belediyelere verilmekte olan denkleştirme ödeneği ciddi oranda arttırılmakta ve mevcut adaletsizlik giderilmektedir.


Muhtarlık Seçiminde Muhtarlar İçin Ayrı İhtiyar Heyeti İçin Ayrı Oy Kullanılmaktadır. Hem Muhtarın Hem de İhtiyar Heyeti Üyelerinin İsimlerinin Yazılı Olduğu Tek Oy Pusulası Kullanabilir mi?

Yeni Yasanın getirdiği düzenlemeye göre muhtarlık seçimlerinde muhtar ve azaların isminin aynı oy pusulasına yazılması mümkün olacak.


İl Özel İdarelerinin Üye Olduğu Vilayetlere Hizmet Birliğinin Başkanı Yasa Gereği Ankara Valisidir. Ankara İl Özel İdaresi Kapandığına Göre Bu Birliğin Başkanı Kim Olacak?

İl Özel İdarelerinin bulunduğu illerin valileri arasından seçimle belirlenecektir.


Tüzel Kişilikleri Kaldırılan İl Genel Meclisi Üyeliklerinin Yerine Kimler Seçilecek?

Büyükşehirlerde büyükşehir meclis üye sayıları nüfusa göre artacak ve il genel meclisi üyeliklerinin yerini yeni nüfusa göre seçilen bu meclis alacak.

Yeni Yasayla Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Belde Belediyeleri Yasa Yürürlüğe Girene Kadar Hizmet Vermeye Nasıl Devam Edecek?

Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilgili kısmı ilk mahalli seçimlerle birlikte yürürlüğe gireceğinden, hizmetler bir önceki yılda olduğu gibi devam ettirilecektir.

Bununla birlikte bu belediyelerin taşınmazlarının tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planının yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatı hariç) iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İl Özel İdaresi’nin veya katılacakları belediyenin onayına bağlıdır. Buna göre, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin taşınmazlarının satışı ile vadesi tüzel kişiliğin sona ereceği tarihi aşan borçlanmaları İçişleri Bakanlığı’nın onayına tabidir. Yeni yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı yapılmış memur alımları hariç olmak kaydıyla, bu madde kapsamına giren belediyeler tarafından
nakil yoluyla atanacaklar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde yeni personel alımı yapılamaz ve bu belediyeler tarafından aynı tarihten itibaren tüzel kişiliğinin sona erdiği tarihi geçecek şekilde veya mevcut hizmet alımlarının kapsamını  ve personel sayısını genişletecek şekilde hizmet alımı sözleşmesi düzenlenemez.


Orman Kanununda Yer Alan Enerji Nakil Hatlarıyla İlgili Bedeller konusunda Yeni Yasa’da Bir Değişiklik Bulunuyor mu?

Yeni Büyükşehir Yasası bu konuda herhangi bir düzenleme içermemektedir. Yürürlükte olan Orman Kanunundaki mevcut düzenleme Enerji Nakil Hatlarıyla ilgili bedeller konusunda aynen geçerlidir


Yeni Büyükşehir Yasasına göre, Maden Kanunu ile Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda İl Özel İdarelerine Verilen Yetki ve Sorumluluklar Hangi Kuruma Ait Olacaktır?

Bu konu aşağıdaki şekilde düzenlenerek yürürlüğe alınmıştır:
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununa göre verilen I (a) grubu maden ruhsatı ile 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre verilen jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

3213 sayılı Kanuna göre maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin yetki ve görevler, il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde valiliklerce yürütülür.

İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;

3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı, I (a) grubu madenler için alınan harçlar ile aynı Kanuna göre valiliklerce yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen gelirler,

5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar ile aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler, 3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları, 3213 ve 5686 sayılı Kanunlar gereğince yapılan ihaleler nedeniyle alınan teminatlardan elde edilen gelirler.
genel bütçeye gelir kaydedilir.
Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında elde edileceği tahmin edilen gelirler esas alınarak Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konulur.
Bu ödenekler öncelikle madenin veya jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının bulunduğu yere en yakın yerleşim yerlerinin altyapı ve mahalli müşterek ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarılır. Aktarılan bu ödenekler Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları aracılığı ile kullanılır.

Bu Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir.


Yeni Yasayla Halkın Yerel Yönetimlerdeki Temsilinde Herhangi Bir Azalma Olacak mı?

Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırılarak bu alanlar büyükşehir belediyesi kapsamına alınacağından, İl Genel Meclisi üyeleri yerine İlçe Belediye Meclisleri seçilecek ve bu üyeler arasından Büyükşehir Belediye Meclisi oluşacaktır. Halkın yerel yönetimlerde temsili açısından herhangi bir eksilme söz konusu değildir. İl Genel Meclisi üyeleri yerlerini İlçe Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerine bırakacaklardır

Yeni Yasayla Merkezi İdarenin Mevcut Yetkilerinden yani Merkezce veya Valilik ve Kaymakamlıklarca Yürütülen Hizmetlerde Kullanılan Yetkilerden Yerel Yönetimlere Herhangi Bir Aktarımda Bulunuldu mu?

Yeni düzenlemeyle Merkezi Yönetimin zayıflatıldığı veya üniter yapının bozulduğu iddiaları tamamen yersizdir. Zira bu kanunla Merkezi İdare tarafından veya Valilik ve Kaymakamlıklarca yürütülen hizmetlerde kullanılan yetkilerden hiçbiri yerel yönetimlere devredilmiş değildir. Sadece mevcut yerel yönetim birimlerince kullanılan yetkiler ve yürütülen hizmetler, büyükşehir belediyesi veya ilçe belediyelerine devredilmektedir. Ayrıca valilikler bünyesinde oluşturulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hizmetlerin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için denetim ve performans değerlendirmesi görevleri verilmiş; hizmetlerin aksamaması için kapsamı ve kullanım şekli açıkça belirtilen yetkiler yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.


Orman Köylülerinin Hakları Yeni Yasayla Ne Olacak?

Yeni Yasa’yla orman köylüsünün müktesep hakkı korunduğundan, orman köylüsünün bütün hakları daha önceden olduğu gibi aynı şekilde devam edecektir.

  • Kadın Kolları
  • Gençlik Kolları
  • AKIM
  • Yaşlılar Koordinasyon Merkezi
  • Engelliler Koordinasyon Merkezi
  • Akparti Siyaset Akademisi
  • Kütüphane
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi : Söğütözü Caddesi No : 6 Çankaya / ANKARA . Tel: 0312 204 50 00 (Pbx) Faks : 0312 204 50 44

AK Parti Siteleri :

AK Parti :